De styrkede læreplaner i Thy Privatskoles børnehus.

Børnesyn, dannelse og børneperspektiver
I Thy Privatskoles børnehus ser vi børn som værende kompetente, og som fagprofessionelle er vi bevidste om, hvilken udviklings- og læringsmuligheder, der er for det enkelte barn, når vi iscenesætter handlemuligheder for og med børnene samt at vi fratager børn muligheden for at lære at mestre, når vi gør noget for dem, som de kan selv.


Vi inddrager børnene i beslutninger, hvor det giver mening fx i samlingen, hvor børnene på skift kan vælge, hvilken sang der skal synges. I vuggestuen ved hjælp af en sangkuffert med konkreter, der kan understøtte den sproglige udvikling. Vi synger goddag-sang, hvor alle børn bliver nævnt ved navn i rundkredsen, for at børnene også får oplevelsen af at være en del af et forpligtende fællesskab – at det er betydningsfuldt for os voksne og de andre børn, at de deltager i samlingen sammen med os.


Også i konflikthåndtering forsøger vi at inddrage begge børns perspektiv. I vuggestuen ved at sætte ord på følelserne: ”Prøv at se, han bliver ked af det, når du tager hans legetøj” men samtidig anerkende lysten til at have lige netop dét stykke legetøj, og afhængig af barnets alder lave en løsning fx ved at finde en tilsvarende ting eller lave en aftale om at man må overtage det, når det første barn er færdig med at lege med det, så man lærer at dele. Når et barn beder os om noget, tager vi det alvorligt, og hvis ikke vi forstår, hvad barnet vil, forsøger vi at få det til at vise os det på en anden måde.


Vi har indrettet læringsmiljøer, der inspirerer og beriger børnenes lyst til at lege og lære, men også afspejler den børnegruppe, der går i børnehuset netop nu og understøtter børns og voksnes mulighed for at danne relationer. For tiden har vi en meget stor drengegruppe, hvilket betyder, at vi har mange traktorer og maskiner både inde og ude. Men især til de ældste børn skaber vi også nye læringsøer ift. det tema, der arbejdes med, så de får mulighed for selv at være kreative og eksperimenterende i legen.


Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen + det brede læringssyn.
I Thy Privatskoles børnehus ser vi muligheder for læring hele dagen. Vi veksler mellem voksenstyrede, planlagte læringsaktiviteter og at følge og understøtte børnenes spontane leg. Vi arbejder tematisk gennem et årshjul for at styrke sproget og den røde tråd i hele institutionen, og give mulighed for fordybelse i et emne. Aktiviteterne i hvert tema kommer omkring alle aspekter i læreplanernes seks temaer, og der differentieres både på gruppe- og individniveau. Dette ses fx i vores samling, hvor vuggestuen har konkreter stående midt i rundkredsen og mange bevægelser/fagter med, for at understøtte den tidlige sproglige udvikling. Blandt de yngste børn i
børnehaven ses stadig fagter og billeder at støtte sig til/synge efter og de ældste børnehavebørn
sidder selv med teksten til sangen.


I spisesituationen er der igen mange muligheder for at øve sig på at blive selvhjulpen: I vuggestuen
smører de ældste børn selv smør på brødet, og alle vælger selv, hvilket pålæg, der skal på brødet.
Det er et eksempel på et forpligtende fællesskab i praksis og dannelse på børneniveau. Der findes
små kander til at hælde af, og jo ældre børnene bliver, jo større bliver kanden også. Når børnene
kommer i børnehaven, begynder de at øve sig på at spise med kniv og gaffel.


Thy Privatskole er én organisation, og en af vores værdier er læringsfælleskaber. For at styrke
disse og for at styrke sammenhængen fra afdeling til afdeling er der stor fokus på disse
sammenhænge/overgange. Flere gange om året er der emneuger, hvor vi som organisation
arbejder på tværs af alder og afdelinger, og hvor store hjælper små og lærer fra sig. Der skal være
læringsudbytte for både de ældste og de yngste. Det sidste år i børnehaven, deltager børnene i
idræt sammen med 0. kl. og fra jul kommer de kommende lærere og underviser en gang om ugen
sammen med den allerede kendte pædagog – både for at begynde på den fagfaglige læring, men
også for at styrke relationsdannelsen mellem underviser og barn inden skolestart.


For at give børnene nye perspektiver tager vi jævnligt på ture ud af huset, for at opleve ”verden
udenfor” på første hånd.


Børns leg, fællesskaber, samspil og relationer
En af værdierne på Thy Privatskole er de forpligtende fællesskaber. Disse ser vi også i legen, hvor
alle børn skal opleve at være en værdifuld deltager. Dette sker på børnenes niveau, så det er både
parallelt og i rollelegen. Vi giver plads til, at man nogle gange har behov for at sidde og lege alene,
at det er ok at sige nej til hinanden på en ordentlig måde, men nogle gange hjælper vi også
børnene til at se, hvilke roller der kan være hjælpsomme i forhold til de pågældende relationer og
legens forsatte virke, så der er plads til alle.


Børnene inspirerer hinanden i deres leg, og vi voksne viser også nye muligheder gennem de
voksenstyrede aktiviteter. Et af succeskriterierne er netop, at børnene efterfølgende selv leger
videre indenfor det planlagte tema, så læringsmiljøet inspirerer børnene og de opnår
kompetencer til at kunne navigere relationelt. Om eftermiddagen er der igen mulighed for nye
sociale relationer, når vuggestue, børnehave og SFO samles på legepladsen eller i børnehaven.
Vi giver også mulighed for at deltage i flere forskellige sociale fællesskaber, når vi deler børnene
ind på nye måder ift. alder, køn, interesser mm. og gerne mellem de ældste i vuggestuen og de
yngste i børnehaven.


Vi har hele tiden fokus på de sociale samspil: hvordan taler vi sammen, hvad bliver man ked
af/glad for? Vi voksne er rollemodeller, samarbejder med hinanden og taler pænt til forældre,
børn og hinanden. Alle ansatte har fokus på det enkelte barns behov såvel som hele børnegruppens, og styrker relationerne i overgangen fra vuggestue til børnehave.

Vi har tid til relationen i øjenhøjde – både til samling, når børnene skal puttes eller have hjælp i garderoben. Vi
prioriterer den fysiske kontakt med de børn, der har behovet. Vi går foran og inspirerer, men vi
følger også børnenes spor, og forstørrer det i fællesskabet. Vi interesserer os for det børnene er
optagede af.


Forældresamarbejde om børns dannelse, trivsel, udvikling og læring
Når forældrene kan se, vi har en god kontakt med deres børn og kender dem, bliver de trygge i
samarbejdet – og omvendt. Vi tager os tid til den daglige kontakt med forældrene, da den er vigtig
for børnenes trivsel og læring. Vi finder en løsning, hvis forældrene oplever udfordringer omkring
deres børn. Vi prioriterer årlige planlagte forældresamtaler i uforstyrrede omgivelser, hvor der er
plads til forældrenes oplevelser bl.a. omkring overgang fra vuggestue til børnehave og børnehave
til skole. Vi modtager alle med et smil, men vi stiller også krav til forældrene gennem Thy
Privatskoles værdisæt. Forældrene informeres hver dag om, hvilke aktiviteter, der har været gang i
– både på forhånd i barnets kalender, så forældre og barn kan tale om det hjemmefra, men også
som dokumentation vha. billeder efter endt aktivitet. Dette fælles fokus styrker barnets sproglige
udvikling og sammenhængen mellem hjem og institution.


Børn i udsatte positioner og alles deltagelse
Børn kan være udsatte gennem kortere eller længere tid af forskellige årsager. Vi arbejder på at
alle – både børn og vokse – er rummelige overfor hinanden, og sætter ord på, hvorfor man kan
have det svært i en periode. Vi prioriterer tæt kontakt med forældrene i sådanne perioder, og
samarbejder med PPR, hvis der er behov for det. Vi er opmærksomme på, at der er forskel på,
hvilket niveau den enkelte deltager på, så længe de føler, de er en del af fællesskabet. Gennem
differentiering og netop ved at gøre forskel, giver vi børnene lige muligheder: hvem sidder tæt på
en voksen, hvem må gå fra bordet før de andre, hvor lang tid skal man selv forsøge at lyne
lynlåsen, før man får hjælp – og hvem får man så hjælp af? Er det af en voksen eller et andet barn.


Inddragelse af lokalsamfundet
For at give børnene oplevelser af verden omkring dem, inddrager vi lokalsamfundet, når det giver
mening ift. vores overordnede læringstema. Det kan bl.a. være museer, biografen, kirken,
bogbussen, vindmølleparker, fiskehandleren, landmænd, Brugsen, Grovvaren, Falck og mange
andre. Ligeledes inviterer vi til fx bedsteforældredag og juleklippedag, hvor vi får besøg og på den
måde får nye indtryk.


Evaluerende kultur
Vi har fokus på at evaluere hele dagen i børnehuset og ikke kun den planlagte aktivitet. Vi skal
have fokus på at udvælge ét mål. Jo klarere målet er, jo lettere er det at evaluere. Pt. evalueres
efter ”tegn på læring II” ift. planlægning af emner, så der planlægges med et overordnet mål og
ikke kun de daglige aktiviteter. Fokus bliver dermed mere på, hvad vi skal lære – fremfor hvad vi
skal lave. Alle forældre inviteres til en samtale omkring deres barns udvikling og trivsel mindst en
gang årligt. Herimellem skrives løbende i barnets elektroniske dagbog ift. særlige fokusområder.

På denne måde bliver den daglige information til forældrene også vores dokumentation ift. det
overordnede mål.


Fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø
Vi skaber en æstetisk rød tråd ved at bruge logofarver i indretningen. Børnenes processer og
produkter bliver udstillet, og skaber stemning og inspirerer til leg, læring og samtale. Vi har gode
mulighed for fysisk udfoldelse både ude og inde, samt en unik mulighed for at bruge skolens
lokaler, hal og udefaciliteter, og vi lader børnene udfordre sig selv og fx klatre i træer. Nogle
opgaver skal man vokse sig til, så børnene også oplever glæden ved pludselig at kunne fx selv
komme over til brandmandsstangen på klatretårnet. En del af det psykiske børnemiljø er også de
nære relationer med de voksne samt gode rutiner fx om toilet og håndvask. Vores værdi om
ordentlighed gør sig også gældende i garderoben, hvor det skaber ro for børnene at vide, at hver
ting har sin plads. Vi skaber rum, hvor der er plads til fordybelse, plads til den vilde leg og plads til
at udfolde sig, og rumme er dynamiske og kan forandre sig efter behov.


De seks læreplanstemaer
Alsidig personlig udvikling: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder,
udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne
potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det
pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og
nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til
deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og
prioritering.


Social udvikling: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i
sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en
ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.


Kommunikation og sprog: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler
sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaring med at kommunikere
og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.


Krop, sanser og bevægelse: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker
og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde i
både ro og aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.


Natur, udeliv og science: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete
erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver
børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en
begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger
naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig
om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.


Kultur, æstetik og fællesskab: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i
ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle
baggrunde, normer, traditioner og værdier.


Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle
oplevelse, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi,
kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer,
redskaber og medier.