Værdigrundlag

 

Med udgangspunkt i læringsfællesskaber skal børn, elever og ansatte ved Thy Privatskole blive så dygtige, de kan. Faglighed, trivsel og dannelse skal gå hånd i hånd, hvor nærvær i relationen er grobund for livslang læring. 

 

 

Definition af læringsfællesskaber:

Medlemmerne af læringsfællesskaber har en fælles forståelse af, hvilke værdier og visioner der ligger til grund for organisationens virksomhed.

 

Der tages et kollektivt ansvar for læring og læringsudbytte.

 

Der arbejdes med reflekterende og professionelle undersøgende metoder, som for eksempel observation og feedback.

 

De ansatte samarbejder på et praktisk plan, f.eks. med fælles planlægning, undervisning, kollega-feedback og evaluering.

 

Der fremmes lærings- og kompetenceudvikling i fællesskabet blandt ansatte i teamet.

   

Faglighed:

Eleverne inspireres og begejstres til at lære at lære og derigennem mestre forskellige fag, og de øver sig i at bruge og formidle den viden og erfaring, de har opnået.

De ansatte brænder for og mestrer deres fag og de teorier, metoder og arbejdsgange, der indgår i dette fag.

Målet er, at eleverne opnår faglige kvalifikationer og kompetencer på et så højt niveau som muligt.

 

Trivsel:

Eleverne oplever sig mødt og værdsat som fuldgyldige medlemmer af fællesskabet, og de øver sig i at give plads til andre.

De ansatte har et anerkendende menneskesyn og en positiv tilgang til egen og andres rolle i læringsfællesskaber.

Målet er, at eleverne er glade og nysgerrige på at være og lære i fællesskabet.

 

Dannelse: 

Eleverne respekteres som unikke individer, der bidrager med forskellige egenskaber og kompetencer, og de lærer at sætte pris på, at forskellighed er en styrke i fællesskabet.

De ansatte arbejder i en pædagogisk kultur, hvor de har en fælles reference i fagene som udgangspunkt for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Målet er, at eleverne udvikler sig til at blive aktive borgere i et demokratisk samfund.

 

Nærvær i relationen:

Eleverne støttes i at være til stede i det, der foregår, og de lærer at italesætte og dele fælles oplevelser.

De ansatte er lydhøre, medlevende og møder eleverne med positive forventninger, og de tager lederskab ved at danne mening og vise positive alternativer.

Målet er, at eleverne oplever selvværd og bliver kompetente til at indgå i betydningsfulde relationer og netværk frem over.

 

Læring:

Eleverne lærer gennem tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer i samspil med andre, og de lærer at relatere til og anvende det lærte i praksis.

De ansatte motiverer og involverer eleverne i at skaffe, udnytte og sprede viden, og de anvender elevernes faglige, sociale og personlige styrker, så alle bliver dygtigere.

Målet er, at eleverne bliver så dygtige, de kan – og oplever at lære nyt i forhold til at blive kompetente mennesker.